YSBRYDOLI DYSGWYR GYDOL OES

Mae YSGOL CAPELULO yn ceisio darparu addysg o safon uchel mewn amgylchedd cefnogol a chynhwysol i bob plentyn.

6

Dosbarthiadau

22

Aelodau Staff

144

Disgyblion

Am Ysgol Capelulo

Mae Ysgol Capelulo yn Ysgol Gynradd Gymunedol ddyddiol, ddwyieithog, gydaddysgol (Meithrin / Babanod / Iau) ar gyfer plant 3-11 oed. Mae’r ysgol, sydd wedi’i lleoli ychydig oddi ar yr A55, yn gwasanaethu pentrefi Dwygyfylchi a Phenmaenmawr. I’r dwyrain mae tref Conwy ac i’r gorllewin mae Bangor.

Myfyrwyr

Mae’n darparu addysg ar gyfer 126 o ddysgwyr amser llawn ac 19 o ddysgwyr rhan amser rhwng tair ac un ar ddeg oed; mae’r plant meithrin yn mynychu’n rhan amser yn y prynhawniau.

Ar hyn o bryd mae pum dosbarth oedran cymysg, dau ddosbarth iau, a dau gyfnod sylfaen yn yr ysgol. Rhennir y dosbarthiadau fel a ganlyn: Derbyn/Blwyddyn 1, Blwyddyn 1/Blwyddyn 2, Blwyddyn 3/Blwyddyn 4, Blwyddyn 4/Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6.

Staff

Mae’r staffio yn cynnwys y Pennaeth, 5 athro llawn amser, pedwar cymhorthydd dysgu yn y Cyfnod Sylfaen, a dwy gymhorthydd dysgu Gwasanaeth Cynhwysiad Cymdeithasol yng Nghyfnod Allweddol dau (sy’n gweithio’n bennaf un i un gyda phlant a grwpiau targedig yn ystod y dydd).

Gofal Cyn Ysgol

Mae cyfleuster Cyn-ysgol ar y safle sy’n defnyddio lleoliad y Dosbarth Meithrin yn y bore ac mae hyn yn gymorth i drosglwyddo’n llwyddiannus i’r ysgol.

Mae’r ysgol yn rhedeg clwb brecwast am ddim o 8:15am ar gyfer disgyblion oed cynradd (nid Meithrin) a hefyd amryw o glybiau ar ôl ysgol, sy’n cael eu rhedeg gan staff addysgu, tan 4:15pm.

Croeso gan y Pennaeth

Yn Ysgol Capelulo, credwn y gallwn ddiwallu anghenion plant trwy gyfrwng addysg gytbwys a chyflawn, mewn awyrgylch gartrefol, gyfeillgar a chydweithredol.

Fel athrawon a staff, credwn fod rhieni a phlant yn gwerthfawrogi fod awyrgylch o’r fath yn cyfrannu at ddatblygiad addysgol, emosiynol, corfforol a moesol plentyn ac yn ei baratoi ar gyfer ei le mewn cymdeithas. Ymfalchïwn yn yr addysg eang, gytbwys a llawn a ddarparwn ar draws yr ysgol a’r safonau da o addysgu a dysgu, sy’n glod i waith caled y staff a’r disgyblion.